Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ

Tra tuổi Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ
(Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958)

49f82c0c4f5145 1.jpg Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ

Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Kim Lapis

Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Xích Đế, cô quạnh
MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi)
SAO: La Hầu; Thị Phi Đau Ốm
HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu.
VẬN NIÊN: Hổ Dõng Thiên. (Hổ Ra Oai) Tốt.
THIÊN CAN: B