Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ
(Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979)

b2073a2adds404 1.jpg Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ

Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long

Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh
MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời)
SAO: Mộc Đức: Danh lộc tốt
HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân nhẹ
VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng), tốt
THIÊN CAN: Bính gặp Mậu (Khắc nhập, Bất lợi)
ĐỊA CHI: Thân gặp Ngọ, (Sinh N