Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam

Tra tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam
(Sanh từ 23-1-1993 đến 09-2-1994)

eaf679fc0cnho 1.jpg Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam

Vật Phẩm May Mắn: Cải Phát Tài Bạch Ngọc

Tướng tinh: Con Đười Ươi, con dòng: Bạch Đế. Phú Quý
MẠNG: Kiếm phong Kim ( Vàng trong kiếm)
SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau.
HẠN: Thiên La: Tinh thần bất an, nhiều lo lắng